Informasjon fra styret

Årsmøteinnkalling 2021

Innkalling til Årsmøte 2021
Oppland Dachshundklubb.
Årsmøte avholdes den
15.03.2022 Kl 19.00 Digitalt
 
Saksliste:
1. Forespørre om det foreligger forhåndstemmer eller fullmakter.
2. Valg av Møteleder
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Valg av referent.
5. Valg av to protokollunderskrivere
6. Godkjenne sakslisten.
7. Årsberetning.
8. Regnskap
9. Innkomne saker.
10 Valg av Leder
11. Valg av leder
12. Valg av styremedlem (2 stk)
13 Valg av varamedlemmer ( 2 stk)
14 Valg av Dachshundting representant med vararepresentant.
15. Valg av 1 medlem og 1 vara til Valgkomiteen.
16. Utdelig av "Årets hund" og Championat utmerkelser.
Styret 2021 har bestått av:
Leder: Marianne S. Nilsen På valg
Nestleder : Kirsti Benum
Styremedlem: Rolf Erik Nilsen På valg
Styremedlem: Even Bergstrøm
Styremedlem:Thomas Wiik På valg
Varamedlem: Tore Kvamme På valg
Varamedlem: Linda Aaserud Tønnessen På valg
Valgkomiteen 2021:
Leder:Anne Bergsengene På valg
Medlem: Sven R Fægri
Varamedlem:
 
Championat utmerkelser.
Er din hund blitt Champion i løpet av 2021, så send dette til klubben. All informasjon om dette finner du på hjemmesiden vår: http://oppland-dhk.net/
 
Årets Hund.
Se kriteriene på vår hjemmeside:http://oppland-dhk.net/
Send inn dine resultater innen 15.02.2022.
Vinnerne blir offentligjort på årsmøtet.
 
Forslag på kandidater til Styret må sendes valgkomiteens Leder: Anne Bergsengene, Viulveien 16, 2385 Brumunddal, eller til e-postadresse: anne.bergsengene@online.no
innen 15.02.2022
 
Saker til Årsmøte må sendes til styret i brev:
Oppland Dachshundklubb
Marianne S Nilsen
Prestensrudveien 35
3520 Jevnaker
eller på klubbens mail: oppland@dachshundklubb.no
innen 15.02.2022
 
Fullstendige sakspapirer med årsberetning blir publisert på vår hjemmeside:http://oppland-dhk.net/
De som ønsker papirer tilsendt i brev, må gi klubbens leder beskjed om dette innen 15.02.2022.
 
Da ønsker vi alle klubbens medlemmer hjertelig velkommen til Årsmøte digitalt i mars.
Husk å betale medlemskontingenten, og kvittering om du nylig har betalt.
Mvh Styret

Uttalelse fra Oppland DHK vedr. Leder'n 1-2018

Etter den siste tidens debatt rundt Kort- og strihårsgruppa ønsker Oppland dachshundklubb å komme med et tilsvar til påstander fremsatt i «Leder'n har ordet» fra Roger Åsheim til siste nummer av Dachshunden. Lederen er også publisert på Norske dachshundklubbers forbunds hjemmeside.

Vi ble i begynnelsen av mars informert om eksklusjonssaken av vårt medlem, som samtidig trakk seg fra sitt verv i valgkommiteen i klubben. Oppland dachshundklubb har i den forbindelse bedt om tilgang til dokumentene i saken.

Aller først, vil vi påpeke at påstanden om at NDFs HS har sendt saken "på vanlig måte til administrasjonen i NKK", i beste fall må kunne kalles uriktig. Brevet hvor saken sendes inn er signert Roger Åsheim, og stilet direkte til Disiplinærkomiteen. Anken er deretter stilet direkte til NKK v/Apellutvalget, fortsatt signert Roger Åsheim. E-posten er sendt til Appellutvalgets e-postadresse. For oss fremstår påstandene om at NDF kun har sendt saker til NKKs administrasjon som et klart forsøk på ansvarsfraskrivelse, og som direkte usannheter. Oppland dachshundklubb finner det videre svært naivt og lite troverdig, at hovedstyrets flertall ikke forsto at å fremme sak for Disiplinærkomiteen og senere Appellutvalget i NKK, kunne- og ville, føre til utestengelse av styret i Kort- og strihårsgruppa dersom DK/AU kom til at gruppa var en konkurrerende virksomhet. Dette særlig fordi samtlige dommer NDF har vist til i sin saksfremstilling er dommer som har ført til utestengelse av medlemmene det gjelder, og NDF heller ikke på noe sted i sin saksfremstilling har sagt at det kun er ønskelig med en prinsipiell avklaring fra NKKs side. Det syns for oss åpenbart at flertallet i hovedstyret i NDF må ha ønsket utfallet av saken slik det til slutt ble, når de som part i saken har trukket frem og argumentert for at saken er sammenlignbar med andre avgjørelser hvor utestengelse har vært resultatet.

Vi er i tillegg lettere sjokkerte over uttalelsene om at Disiplinærkomiteen fattet sin avgjørelse på et møte hvor de "måket unna seg" endel saker, da dette er antydninger på et nivå vi mener en leder av en hundeklubb ikke kan være seg bekjent. Vi kan ikke se at det foreligger opplysninger som skulle tilsi at denne avgjørelsen er truffet ved noe annet enn grundig saksbehandling. Dette er også anført som en av grunnene til at avgjørelse i saken hadde tatt lang tid. Vi finner det svært betenkelig at en leder kommer med uttalelser om at Disiplinærkomiteen har utøvd uriktig saksbehandling, tilsynelatende uten belegg for påstandene.

Oppland dachshundklubb ønsker å gi uttrykk for at vi ikke kan se at det er mulig å ha tillitt til en leder som fremsetter løgner og påstander uten belegg for klubbens medlemmer. Dette være seg i e-post, på nett eller i medlemsbladet.

Før dommen forelå, sendte Oppland dachshundklubb inn flere spørsmål til Dachshundtinget, knyttet til behandlingen av denne saken fra HS sin side. Selv om dommen har kommet i ettertid, anser vi spørsmålene som mer aktuelle enn noen gang, og ser frem til å høre HS sin redegjørelse.Med hilsen,

Styret i Oppland DHK

 

-------------------------