Informasjon fra styret

Utstilling 19 januar

Velkommen til Utstilling på

       Gamle Swedoorhallen på Gran

    lørdag 19 januar 2019

   KL. 10.00

 

Vi har knallfine premier til Ck, Cert, BIR, BIM og BIS voksen/ Valp           

                                    Valpeshow

 og

Barn og Hund

 

       Dommer: Lisbeth Campbell

(Vi forbeholder oss retten til dommerendring)

 

Utstilling                      Påmeldingfrist    Pris NKK

Dogweb     06.01.2018    Nkks satser

                           

 

Det godtas kun påmelding via Dogweb, som gjøres på «min side» hos NKK.

Dette gjelder også valper

 

  Valpeshow

        Kr. 200,-  på web

 

 

          Barn og Hund

         Kr. 50,-

               ( Meldes på utstillingen innen kl 10.00)

 

Loddsalg med flotte premier!!

Årsmøteinnkalling 2019

  Innkalling til Årsmøte i

                                         Oppland Dachshundklubb.

                                               Årsmøte avholdes den

                                                          22.02.2019

                                             på Peppes Pizza på Gjøvik

                                                           Kl. 19.00.

 

Saksliste:

    

     1.   Forespørre om det foreligger forhåndstemmer eller fullmakter.

     2.   Valg av Møteleder

     3.   Godkjenning av innkallingen.

     4.   Valg av referent.

     5.   Valg av to protokollunderskrivere

6.   Godkjenne sakslisten.

     7.   Årsberetning.

8.   Regnskap

     9.   Innkomne saker.

    10.  Valg av styremedlem (2 stk)

    11   Valg av varamedlemmer ( 2 stk)

    12   Valg av Dachshundting representant med vararepresentant.

    13.  Valg av medlem og vara til Valgkomiteen.

   14.  Utdelig av "Årets hund" og Championat utmerkelser.

 

Styret 2018 har bestått av:

 

Leder: Marianne S. Nilsen                                                         

Nestleder :  Aud Cecilie Østby                                                        På valg

Styremedlem: Rolf Erik Nilsen                                                   

Styremedlem: Christina Bergsengene                                        Trukket seg

Styremedlem: Kirsti Benum                                                           På valg

Varamedlem: Stian Amundsen                                                   Trukket seg      

Varamedlem: Odd Egil Aaserud                                                  På valg

 

 

Valgkomiteen 2018:

LederEven Bergstrøm                                                                   På valg                     Medlem: Frode Østby                          

Varamedlem:  Astrid S Nilsen                                                     På valg

Uttalelse fra Oppland DHK vedr. Leder'n 1-2018

Etter den siste tidens debatt rundt Kort- og strihårsgruppa ønsker Oppland dachshundklubb å komme med et tilsvar til påstander fremsatt i «Leder'n har ordet» fra Roger Åsheim til siste nummer av Dachshunden. Lederen er også publisert på Norske dachshundklubbers forbunds hjemmeside.

Vi ble i begynnelsen av mars informert om eksklusjonssaken av vårt medlem, som samtidig trakk seg fra sitt verv i valgkommiteen i klubben. Oppland dachshundklubb har i den forbindelse bedt om tilgang til dokumentene i saken.

Aller først, vil vi påpeke at påstanden om at NDFs HS har sendt saken "på vanlig måte til administrasjonen i NKK", i beste fall må kunne kalles uriktig. Brevet hvor saken sendes inn er signert Roger Åsheim, og stilet direkte til Disiplinærkomiteen. Anken er deretter stilet direkte til NKK v/Apellutvalget, fortsatt signert Roger Åsheim. E-posten er sendt til Appellutvalgets e-postadresse. For oss fremstår påstandene om at NDF kun har sendt saker til NKKs administrasjon som et klart forsøk på ansvarsfraskrivelse, og som direkte usannheter. Oppland dachshundklubb finner det videre svært naivt og lite troverdig, at hovedstyrets flertall ikke forsto at å fremme sak for Disiplinærkomiteen og senere Appellutvalget i NKK, kunne- og ville, føre til utestengelse av styret i Kort- og strihårsgruppa dersom DK/AU kom til at gruppa var en konkurrerende virksomhet. Dette særlig fordi samtlige dommer NDF har vist til i sin saksfremstilling er dommer som har ført til utestengelse av medlemmene det gjelder, og NDF heller ikke på noe sted i sin saksfremstilling har sagt at det kun er ønskelig med en prinsipiell avklaring fra NKKs side. Det syns for oss åpenbart at flertallet i hovedstyret i NDF må ha ønsket utfallet av saken slik det til slutt ble, når de som part i saken har trukket frem og argumentert for at saken er sammenlignbar med andre avgjørelser hvor utestengelse har vært resultatet.

Vi er i tillegg lettere sjokkerte over uttalelsene om at Disiplinærkomiteen fattet sin avgjørelse på et møte hvor de "måket unna seg" endel saker, da dette er antydninger på et nivå vi mener en leder av en hundeklubb ikke kan være seg bekjent. Vi kan ikke se at det foreligger opplysninger som skulle tilsi at denne avgjørelsen er truffet ved noe annet enn grundig saksbehandling. Dette er også anført som en av grunnene til at avgjørelse i saken hadde tatt lang tid. Vi finner det svært betenkelig at en leder kommer med uttalelser om at Disiplinærkomiteen har utøvd uriktig saksbehandling, tilsynelatende uten belegg for påstandene.

Oppland dachshundklubb ønsker å gi uttrykk for at vi ikke kan se at det er mulig å ha tillitt til en leder som fremsetter løgner og påstander uten belegg for klubbens medlemmer. Dette være seg i e-post, på nett eller i medlemsbladet.

Før dommen forelå, sendte Oppland dachshundklubb inn flere spørsmål til Dachshundtinget, knyttet til behandlingen av denne saken fra HS sin side. Selv om dommen har kommet i ettertid, anser vi spørsmålene som mer aktuelle enn noen gang, og ser frem til å høre HS sin redegjørelse.Med hilsen,

Styret i Oppland DHK

 

-------------------------

Årsmøte 2018

Innkalling til Årsmøte i
Oppland Dachshundklubb.


Årsmøte avholdes den
23.02.2018
på Peppes Pizza på Gjøvik
Kl. 19.00.

Saksliste:
1. Forespørre om det foreligger forhåndstemmer eller fullmakter.
2. Valg av Møteleder
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Valg av referent.
5. Valg av to protokollunderskrivere
6. Godkjenne sakslisten.
7. Årsberetning.
8. Regnskap
9. NYE Klubblover.
10 Valg av leder
11. Valg av styremedlem (1 stk)
12 Valg av varamedlemmer ( 2 stk)
13 Valg av Dachshundting representant med vararepresentant.
14. Valg av medlem og vara til Valgkomiteen.
15. Utdelig av "Årets hund" og Championat utmerkelser.

Styret 2017 har bestått av:

Leder: Marianne S. Nilsen På valg
Nestleder : Aud Cecilie Østby
Styremedlem: Rolf Erik Nilsen På valg
Styremedlem: Christina Bergsengene
Styremedlem: Kirsti Benum
Varamedlem: Odd Egil Aaserud På valg
Varamedlem:

Valgkomiteen 2017:
Leder Rune Skaane På valg
Medlem Even Bergstrøm:
Medlem: Frode Østby
Varamedlem: Astrid S Nilsen På valg

Det blir srvert Pizza med drikke til alle fremmøtte medlemmer, bare husk å betale Medlemskontingenten for 2018.
Velkommen!!

 

———————————————-